کاش می دانستم چیست،آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری ست .....