همه آبهای دریا هم نمی توانند یک کشتی را غرق کنند   


مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنندبنابراین


هر چه بدی است بر شما اثر نمی گذاردمگر اینکه شما اجازه بدهید