مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما                مگر آن روز که در خاک شود منزل ما 
  
 
 

 
  
 
پرستوی بارانم باش از دلم کوچ مکن،من به مهمانی چشمان تو عادت دارم.