سه کار شرم بر نمیدارد:

خدمت به مهمان
برخواستن از جا در برابر معلم
گرفتن حق خود

سخن گهر بار امیر المومنین علی بن ابی الطالب