هر چیزی را زکاتی است و زکات خود تحمل انسانهای نادان است.  

***

   زکات زیبایی.پاکدامنی است. 

***

لئیمان از طعام لذت برندو کریمان از اطعام. 

***

کار مرد در خانه موجب بخشودگی گناهان بزرگ است. 

***

هیچ ثروتی چون خرد نیست و هیچ فقری مانند نادانی نیست. 

***

قویترین مردم کسی است که بیشتر از همه بر هوی و هوس خویش مسلط باشد.

*** 

شک و گمان را ملاک قضاوت و عدالت قرار ندهید. 

***

دوستی را که در سختی بدست آوردی .نیک نگه دار.   

***

از نیامده سئوال نکن .چرا که آنچه پیش آمده تورا به اندازه کافی مشغول میکند.

***