امام صادق(ع) فرمود: هفت کس کار خود را تباه می‌کنند و از بین می‌برند.

1. مرد بردباری که دارای علم فراوانی است ولی چون علم را منتشر نمی کند او را به عنوان عالم نمی شناسند و نامش را نمی برند.
2. شخص حکیمی که مال خود را در اختیار هر دروغگوی که منکر چیزی است که به او داده شده، قرض دهد.
3. کسی که مرد مکار و خیانت کاری را امین خود قرار دهد.
4. بزرگی که مهر و عطوفت ندارد.
5. مادری که راز را از فرزند پنهان نگه ندارد و آن را فاش سازد.
6. کسی که در سرزنش برادرانش عجله کند.
7. و کسی که همیشه با برادر خود خصمانه به جدال بپردازد.   

     
منابع:
الخصال، جلد2، ص348
مستدرک السفینه، جلد8، ص196
احادیث الطلاب، ح2842
بحارالانوار، جلد2، ص50
بحارالانوار، جلد71، ص340
بحارالانوار، جلد78، ص194