صادق بودن مثل باردار بودن است؛ یا باردار هستید یا نیستند؛یا صادق هستید یا نیستند. حالت میانه ای وجود ندارد.