وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتنی است            

                                                                   شمشیر،روز معرکه زشت است در نیام