یادمان باشد خداوند میهمان قلب های

وسیع است...

هر چه قلب های ما از کینه پر باشد سهم ما از

خدا کمتر است ...