ریشه آدم های سست بنیاد همانند درختان ریشه در مرداب ، لرزان است .


ارد بزرگ