به هر کسی محبت کنی او را ساختی

 و به هر کسی بدی کنی به او باختی.

      پس بساز و نباز.