صفر باش!!!

همان دایره ی ساده و خالی که با حضورش روبروی هر عددی،

آن را دهها و صدها برابر ارزش میبخشد.