پروردگارا من انسانم بدان گونه که تو آفریدی!

نمیتوانم مثل فرشتگان آسمانی پاک بمانم...

گاهی فریب میخورم گاه فریب میدهم
َ
گاه شکرگزارم گاه ناشکر...

و همیشه و همیشه پشیمان

وبه آغوش تو بازمیگردم.

پس رهایم نکن...