از میان دو واژه انسان و انسانیت


اولی در میان کوچه ها و دومی

در لابلای کتابها سرگردان است.

ویکتور هوگو