نیازی به انتقام نیست.


فقط منتظر بمان
آن ها که آزارت می دهند،


سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کند


خداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی . . .