از ارسطو
  
۱ .تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید.
۲.برای بقای دوستی دوستان باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسند و بهم بدیده احترام بنگرند.
۳.دوستی کیفیتی است روحی که دو جسم را بهم میپیوندد.
۴.زیبایی بهترین توصیه ای ایست که بر پیشانی زنان نوشته شده.
۵.عاقل آنچه را که میداند نمیگوید ولی آنچه را که میگوید میداند.  
 
 
انسان برتر
  
برتری مردم بر دیگران به دانشها و خردهاست نه به ثروتها و تبارها. 
 
امام علی (ع) 
 
 
چشمانی که هیچ گاه گریان نمی شوند
  
همه چشمها در آخرت گریانند به جز سه چشم:  
1.چشمی که در دنیا از خوف خدا گریان بوده. 
2.چشمی که از نامحرم پوشیده بوده. 
3.چشمی که در جبهه جهاد برای حق نخوابیده باشد. 
 
رسول اکرم (ص) 
 
 
حجاب حفاظت از گوهر 
  
زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد. 
 
دکتر شریعتی 
 
 
شرح حال خیلی ها 
  
مردم بنده دنیا هستند و دین را تا زمانی می خواهند که بتوانند زندگی خود را با آن سامان دهند.ولی موقع امتحان دینداران اندکند. 
 
امام حسین(ع) 
 
 
نشانه منافق 
 
 
سه خصلت اگر در شخصی باشد منافق است حتی اگر روزه بگیرد و نماز بخواند: 
1.سخنی بگوید و آن سخن کذب باشد. 
2.وعده دهد و خلف وعده کند. 
3.اورا امین قرار دهند و خیانت کند. 
 
 
خداشناسی 
  
اگر می خواهی خدا را ببینی ذره ای به پیرامون خود و اندکی به اندرون خود بنگر. 
 
زرتشت 
 
 
قیمت انسان 
  
چه کسی می گوید که گرانی اینجاست. دوره ارزانی است.چه شرافت ارزان!تن عریان ارزان! و دروغ از همه چیز ارزانتر،آبرو قیمت یک تکه نان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان!!!!! 
 
 دکتر شریعتی