جوانی از مولا علی (ع) چهار سئوال کرد 

 

1.واجب چیست و واجب تر چیست؟

2.نزدیک چیست و نزدیک تر چیست؟

3.عجیب چیست و عجیب تر چیست؟

4.سخت چیست و سخت تر چیست؟ 

مولا علی (ع) در جواب فرمودند. 

 

1.واجب اطاعت از خدا و واجب تر ترک گناه است.

2.نزدیک قیامت است ونزدیکتر مرگ

3.عجیب دنیاست و عجیب تر حب دنیاست.

4.سخت قبر است و سخت تر این است که توشه نداشته باشی...